Dobiegła końca realizacja projektu Ośrodka i Stowarzyszenia Visus Supremus pod nazwą „Różni, ale Razem”. Zadaniem przedsięwzięcia było wspieranie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych  w różnych dziedzinach życia poprzez organizowanie przez nich i dla nich zajęć kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.Projekt zakładał wyłonienie spośród wychowanków grupy, która wykorzystując predyspozycje osobowościowe oraz swoją wiedzę zdobytą w trakcie nauki szkolnej (ogólną i zawodową) zaangażuje się  w działania w ramach wolontariatu na rzecz młodszych kolegów.

 

Realizacja projektu pozwoliła na rozwijanie umiejętności interpersonalnych oraz zaradności osobistej u osób niewidomych i słabowidzących, pozytywnie wpłynęła na poziom integracji dzieci i młodzieży  z różnych typów szkół, przyczyniła się do kształtowania pozytywnej samooceny, otwartości i kreatywności w podejmowaniu oraz realizowaniu nowych wyzwań i zadań. Wśród realizowanych w trakcie projektu zadań szczególną uwagę należy zwrócić na:

  1. Wyłonienie grupy młodzieży zainteresowanej działaniem w ramach wolontariatu – to spotkania informacyjne, motywujące, w czasie których wychowankowie poznali ideę wolontariatu  i zadeklarowali udział w działaniach na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
  2. Piknik Integracyjny z Okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka „Różni, ale Razem” - grupa wolontariuszy/uczestników projektu we współpracy z opiekunami, członkami stowarzyszenia, pracownikami Ośrodka przygotowała i zrealizowała imprezę, która była okazją do publicznego prezentowania swoich pasji i zainteresowań (np. teatralnych, muzycznych, plastycznych, tanecznych). Zabawy i konkurencje zostały przygotowane w ten sposób, żeby każdemu dziecku dały możliwość prezentacji swoich mocnych stron. Spotkanie było okazją do zawierania nowych znajomości i przełamywania barier w zakresie pokonywania własnych słabości oraz blokad w kontaktach międzyludzkich, pełniło ono rolę rewalidacyjną, przyczyniło się do rozbudzania aktywności twórczej i społecznej.
  3. Impreza o charakterze rekreacyjno–turystycznym – to wyjazd grupy wychowanków o zróżnicowanym poziomie samodzielności na trzydniowy biwak, który był okazją nie tylko do wypoczynku, ale stwarzał też możliwości doskonalenia czynności dnia codziennego, budowania relacji koleżeńskich i przełamywania ograniczeń i barier.
  4. Zajęcia w kręgielni – to cykl 10 zajęć w kręgielni. Zróżnicowany poziom zaawansowania uczestników spotkań służył doskonaleniu umiejętności i motywował do pracy, pokazywał, że systematyczne treningi przekładają się na sukces. Zajęcia zakończone zostały Mistrzostwami Ośrodka w Bowlingu, wręczeniem medali i wielką radością uczestników.
  5. Udział w ofercie kulturalnej miasta Bydgoszczy – to wyjścia na koncerty, do kina, filharmonii, podczas których audiodeskrypcja, umożliwiała słowny odbiór sztuki osobom niewidomym i pomogła słabowidzącym w lepszym zrozumieniu oferty kulturalnej.

Realizacja zadania przebiegała od początku kwietnia do listopada 2017 roku.

 

Współfinansowanie projektu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach konkursu 15/2017 pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

 

(D.T.)